oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z propozycji ochrony odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, przyrządzonej razem z Uniqa, jaka uwzględnia ogromny rozmiar ochrony, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na niezwykle konkurencyjnym pułapie.
​​

Oferta polisy odpowiedzialności cywilnej dla transportowców  – rozmaity zakres w zależności od poziomu niebezpieczeństwa

Struktura naszych ofert pozwala na takie zestawienie zabezpieczenia OCP, ażeby optymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedłożeniem propozycji często dokonujemy weryfikacji ryzyka, jaka polega na wyznaczeniu potencjalnych zagrożeń w oparciu o pozyskane dokumenty i parametry. Analizujemy ponadto dotychczasowe polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie naświetlamy klientom nasze sugestie.​

Sugerowane przez nas zabezpieczenie OCP zawiera w standardzie:
·    przesyłki towarowe różnorodne, w tym  artykuły podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, produkty procentowe i  tytoniowe, farmaceutyki, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, auta i  motocykle oraz materiały niebezpieczne,
·    szkody powstałe na obszarze Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – zależnie od wybranego wariantu,
·    szkody powstałe w czasie przewozu przez podwykonawców bez potrzeby wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce na skutek rabunku i kradzieży z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami chronionymi,
·    szkody finansowe zaistniałe w rezultacie opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszty poniesione w prostym związku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do rozkazów nadawcy,
·    ochronę aktuarialną w momencie deficytu ważności badania technicznego samochodu, jeżeli jego stan  nie przyczynił się do powstania (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dobrowolne (np. wyeliminowania pozostałości po szkodzie, wywozu, gromadzenia, utylizacji, oczyszczenia miejsca zdarzenia).

Zakres polisy ubezpieczeniowej potrafi ponadto obejmować szkody:

·    powstałe na skutek rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez oszustów, którym spedytor zleci tranzyt produktów,
·    mające miejsce w rezultacie wydania produktów osobie nieuprawnionej,
·    szkody powstałe w rezultacie utraty produktu w konsekwencji kłamstwa uczynionego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe w następstwie uszkodzenia albo zaboru produktu przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe wskutek konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez zalegalizowane organy takie jak policja, straż graniczną bądź urząd celny,
·    powstałe podczas załadunku albo rozładowywania, kiedy transportowiec był zobowiązany do wykonania tych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie państw UE i Niemiec

Jest opcja poszerzenia umowy o transporty kabotażowe pełnione w rejonach Unii Europejskiej czy Niemiec. na przesłankach uwzględniających podobną protekcję jak w ubezpieczeniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.